Privacyverklaring (Versie 08-07-2022)

 

Introductie

Folie à Trois hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In alle gevallen, Folie à Trois voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat we in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doeleinden en soort persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u hierover willen informeren en deze respecteren.

Bedrijfsidentiteit

Net zo Folie à Trois, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van onze privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Folie à Trois BV
Nieuwenbos 75
1702 Groot-Bijgaarden
België
BE0746619193
contact@foliewholesale.com
www.foliewholesale.com

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: Folie à Trois voor de volgende doeleinden en rechtsgronden: Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Folie à Trois; (uitvoering van de overeenkomst) Bestellingen verwerken Communiceren van de status van bestellingen Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (Toestemming van de betrokkene) Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslaan en verwerken) - Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer, e-mail - Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen aan derden worden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Gegevens die je invoert bij het plaatsen van een bestelling of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker SHOPIFY. SHOPIFY draagt zorg voor een bij de te verwerken gegevens passend beveiligingsniveau en neemt passende maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt er standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Om onze bestellingen te verwerken en te verzenden hebben we een koppeling met Soundcloud. Deze ontvangt uw adresgegevens (afleveradres) om de bestellingen te kunnen verzenden/afleveren. Uw online betalingen worden verwerkt door onze partner MOLLIE. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming geeft. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Opslagperiode

Folie à Trois bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. De gegevens worden nooit langer dan vijf jaar bewaard. Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, zoals: Alle personen die namens ons toegang tot uw gegevens kunnen krijgen Folie à Trois zijn tot geheimhouding verplicht. We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u hoe u contact met ons kunt opnemen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons aan uzelf of in uw opdracht rechtstreeks aan een andere partij te laten overdragen. Het kan zijn dat wij u vragen om u te legitimeren voordat wij op bovengenoemde verzoeken kunnen reageren.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Privacyverklaring wijzigen

Folie à Trois kan zijn privacyverklaring wijzigen. We zullen een aankondiging over deze wijziging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring worden bewaard in ons archief.